Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 20.06.2024

Jarosław Pawlak

W dniu 20.06. 2024 r. o godz. 12:00 o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu  w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący OKR kol. Jarosław Pawlak, rzecznicy dyscyplinarni kol. Wojciech Jędrysik i Janusz Osmólski, Dyrektor biura ZO Henryk Brylski, Gł. Księgowa Aleksandra Pyszik.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Winiarski.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium ZO omówiono uchwały, które będą przyjmowane na posiedzeniu ZO.

Wszystkie projekty uchwał uzyskały akceptację do przedstawienia na posiedzeniu ZO.

O godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu.

W zakresie działalności organizacyjnej podjęto uchwały w sprawie:

 • przedłożenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach,
 • uchylenia uchwały nr 01/03/2024 Zarządu Koła PZW nr 68 Zebrzydowice z dnia 3 marca 2024 r.  w sprawie przyznania 35 sztuk zezwoleń „Na okaziciela” na łowisko licencyjne nr 643 „Młyńszczok”,
 • uchylenia uchwały nr 3/2024 Zarządu Koła PZW nr 96 Czerwionka z dnia 22.05.2024 r. w sprawie zasad przyznawania odpłatnych delegacji dla członków koła,
 • uchylenia uchwał nr 05/13/02/2024 z dnia 13.02.2024 r. i nr 9/05/03/2024 z dnia 05.03.2024 r. Zarządu Koła PZW nr 122 Trzebinia,

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

W zakresie działalności gospodarczej podjęto uchwały w sprawie:

 • wymiany zużytego wyposażenia dla stanicy Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce,
 • zakupu układu kompensacji mocy biernej na Ośrodku wypoczynkowo wędkarskim Bezchlebie Okręgu PZW w Katowicach,

Uchwały omówił Dyrektor biura kol. Henryk Brylski.

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwały w sprawie:

 • przedmiotu działalności, nr KRS 0000057484,
 • konkursu dla Społecznej Straży Rybackiej,
 • dofinansowania remontu drogi dojazdowej w Kole PZW nr 59 Tarnowskie Góry,

Uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

W zakresie działalności OKO omówiono uchwały w sprawie:

 • nadawania odznak honorowych PZW,
 • nadania odznaki okręgowej „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa w Okręgu PZW  w Katowicach”.

Uchwały omówił  kol. Andrzej Szczęsny.

Prezes Okręgu kol. M. Winiarski – przedstawił analizę liczebności członków naszego Okręgu i pozostałych okręgów w PZW.

Dyrektor Biura ZO przedstawił informację dot. realizacji umów na obwodach  rybackich w ramach umów  zawartych z RZGW oraz na temat wiosennego zarybienia.

Skarbnik kol. R. Sito przedstawił Informację o realizacji budżetu. Wpływy i opłaty członków rok do roku są na plusie.

Kol. Janusz Olszewski – Komisja Organizacyjna – poinformował, że komisja organizacyjna odbyła ostatnie spotkanie w dniu 13.06 br. na którym omawiano projekty uchwały na posiedzenie Zarządu Okręgu, realizację przez koła obowiązku posiadania odpowiednich pieczątek – przygotowanie informacji do oceny kół w podziale na rejony. Przekazano informację członkom KO na temat podjętych uchwał przez Prezydium ZO i Zarząd Okręgu w sprawie uchylenia uchwał z walnych zgromadzeń sprawozdawczych i zarządów kół – zaliczanych do oceny kół w podziale na rejon. Omówiono bieżącą korespondencję spływającą z kół.

Kol. Edward Totoń - Komisja Gospodarcza – przedstawił informację z posiedzenia  Komisji Gospodarczej, które odbyło się w dniu 12.06.2024 r. M. in. Omówiono wizję lokalną w Stanicy wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce w Siewierzu; przegląd gospodarstw rybackich w Haźlachu, Kończycach Małych i Pielgrzymowicach. Omówiono śnięcia ryb na zbiorniku Rybnik; spotkanie z Kołem PZW nr 25 Szopienice dotyczące zbiornika nr 303 Morawa oraz sytuację na Kanale Gliwickim. Przedstawiono odpowiedź Nadleśnictwa Rybnik w sprawie dojazdu do parkingu nad zbiornikiem Rybnik od strony „zimnej wody”. Nadleśnictwo Rybnik nie wyraża zgody na dojazd do przedmiotowego parkingu drogami leśnymi. Ponadto na posiedzeniu omawiano pisma przychodzące z kół Okręgu.

Kol. R. Sito – przedstawił informację z prac komisji finansowej, która odbyła się 13.06.2024r., w sprawie przygotowanych uchwał na dzisiejsze posiedzenie ZO jak też ilości członków i wniesionych opłat do dnia 31.05.2024r.

Kol. Grzegorz Kosin – wiceprezes ds. sportu, przewodniczący OKS – przedstawił informację z posiedzenia OKS z dnia 10.06.2024r. na którym omawiano zawody rozegrane i do rozegrania; zgłoszenia do zawodów ogólnopolskich. Poinformował, że Okręg otrzymał propozycję organizacji Mistrzostw Świata w dyscyplinie spinningowej brzegowej w 2025 roku, zawody zostały by rozegrane na rzece Czarna Przemsza. Należy sprecyzować nasze oczekiwania w stosunku do władz samorządowych do końca sierpnia, aby zdążyć przed tworzeniem budżetów w samorządach na przyszły rok. Prezes liczy na cały Zarząd Okręgu i OKS że podołamy temu wyzwaniu jak też innym zgłoszonym do ZG imprezom na 2025r.

Kol. Zbigniew Mośko – wiceprezes ds. młodzieży – przedstawił informację z posiedzenia komisji które odbyło się w dniu 03.06.2024r. Na posiedzeniu komisji omawiano zawody i imprezy, które się odbyły: m.in. Rzutowy Puchar Polski; drużynowe zawody kadetów – Pniowiec; okręgowa olimpiada młodzieży w sportach wędkarskich – Ruda Śląska; drużynowe Mistrzostwa Polski Szkółek Wędkarskich – Kalety.

Omówiono także zawody i imprezy na najbliższy okres m. in.  Mistrzostwa Okręgu U15 i U20 – zbiornik Smug; ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach wędkarskich Bielsko Biała; II i III Rzutowy Puchar Polski; II Grand Prix Polski U15 i U20 Hermanowice. Omówiono sprawy związane z obozem w Oćwiece. Z uwagi na zmianę w przepisach, że opiekun nie może być kierowcą okręg wynajął busa, który dowiezie uczestników obozu do Oćwieki i później do Katowic. Ponadto komisja ustaliła, że od 9.06 będzie obowiązywała nowa polisa OC dla zgłoszonych do ubezpieczenia Instruktorów. Legitymacje będzie można potwierdzać w sekretariacie okręgu. Należy rozwiązać problem legitymacji dla nowych instruktorów.

Kol. Andrzej Szczęsny – przewodniczący OKO – poinformował o zakończonej weryfikacji wniosków na odznaczenia krajowe i przygotowanej na dzisiejsze posiedzenie stosownej uchwały.

Kol. Mariusz Wrzeszkiewicz - Komisja Promocji i Mediów przedstawił informację z posiedzenia komisji w dniu 13.06.2024r. i przebiegu przygotowań do organizacji zawodów Hanysy & Gorole, jak również pozyskanych sponsorów i zaproszonych gości. Przedstawił informację z udziału komisji w XIII Targach Turystycznych  organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia w Zatorze. Pomimo niesprzyjającej pogody należy uznać imprezę za udaną.

Przewodniczący OKR – kol. Jarosław  Pawlak przedstawił informację z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 5 czerwca. Komisja przeprowadziła wstępną analizę dostarczonych protokółów komisji rewizyjnych kół z przeprowadzonej kontroli w zakresie, czy wszyscy członkowie Zarządu Koła i organów statutowych (Sąd Koleżeński, Komisja Rewizyjna), wnieśli do dnia 30.04.2024r. opłatę członkowską. Na dzień 5 czerwca na 111 kół PZW kontrolę przeprowadzono w 85 kołach, W wyniku kontroli stwierdzono w 29 kołach składki członkowskiej do dnia 30.04.2024 r. nie wniosło 35 działaczy, w tym 11 członków Zarządu Koła w tym 2 skarbników 2 rzeczników dyscyplinarnych, Komisji Rewizyjnej 6 członków, Sądu Koleżeńskiego 18 członków. Komisje rewizyjne w 26 kołach które nie przesłały protokołu z kontroli mają czas do 10 czerwca, Po wpłynięciu wszystkich protokołów pełną analizę oraz wnioski Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadzi na najbliższym posiedzeniu w dniu 3 lipca, o wynikach powiadomi Prezesa Zarządu Okręgu.

Rzecznicy Dyscyplinarni kol Wojciech Jędrysik i kol. Janusz Osmólski przekazali informację o prowadzonych postępowaniach m. in. trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy zaistniałej w Kole nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, oraz w Kole nr 55 Sosnowiec Niwka. W dniu dzisiejszym, tj. 20.06.2024 r. wpłynęły do Rzeczników dyscyplinarnych dwa zawiadomienia, dotyczące:
-nieprawidłowego prowadzenia dokumentów związanych z działalnością rybaczówki przez Koło nr 3 Bytom oraz niewykonywania obowiązków związanych z odpowiedzialnością materialną oraz niestosownym zachowaniem Prezesa Zarządu Koła nr 88 Wolbrom.

Opiekunowie rejonów poinformowali o planowanych i odbytych zebraniach z prezesami kół w rejonach. I tak: Rej. I – 27.06; Rej .II –  15.06; Rej .III –  12.06;   Rej. IV – nie było; Rej. V- 28.06; Rej. VI – 03.09;  Rej. VII – 26.06; VIII – 14.06. Omawiano zarybienia wiosenne, organizację zawodów w rejonie jak też propozycje zmian do zezwolenia na 2025 rok zgłaszane przez koła na WZS.

Informacje z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego przedstawił Prezes kol. Mirosław Winiarski. Zarząd Główny organizuje spotkania strefowe delegatów w sprawie konsultacji zmian w statucie. Główne propozycje zmian to: sąd dyscyplinarny, dwie instancje sądu, zebrania co 4 lata, zwołanie NZD bezwzględna większość delegatów a w kole złożenia wniosku przez bezwzględną większość liczby członków koła, 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia członków koła.

Okręg Bielsko – Biała 24 maja 2024 r. zawarła z Wodami Polskimi w Krakowie porozumienie w sprawie ugody na użytkowanie 2 obwodów rybackich, tj. zbiornika Tresna na rzece Soła nr 2 i zbiornika Porąbka na rzece Soła nr 3. Zawarta ugoda, zakończyła trwający dwa lata spór, który powstał w wyniku decyzji poprzedniego kierownictwa PGW Wody Polskie o rozwiązaniu umów na użytkowanie-rybackie.
Oznacza to, że z chwilą popisania porozumienia Okręg PZW w Bielsku-Białej, odzyskał uprawnienia do realizacji zadań jako użytkownik rybacki, zgodnie z obowiązującymi zapisami umów – prowadzenia zarybień, ochrony i sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. 

Na ostatnim posiedzeniu ZG wprowadził Uchwałą obowiązujący na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku wzór uchwał władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego, jak też Instrukcję przechowywania, obiegu i kontroli dokumentów nie będących dokumentami finansowo-księgowymi oraz dokumentami pracowniczymi, wpływających do naczelnych władz i organów PZW, rzeczników dyscyplinarnych oraz dokumentów wytwarzanych przez naczelne władze i organy PZW i rzeczników dyscyplinarnych. Instrukcja ta będzie wzorcem do opracowania instrukcji na szczeblu okręgu.

Ponadto została zmieniona Uchwała nr 3/I/2024 Zarządu Głównego z dnia 27 stycznia 2024 r. dot. prowadzenia centralnej ewidencji członków PZW w aplikacji www.wedkarz.pzw.pl, w związku z tym, że niektóre Okręgi PZW maja trudności i nie podłączyły się jeszcze do aplikacji, co uniemożliwia członkom z tych Okręgów elektroniczne wnoszenie składek i nabywanie zezwoleń przez niezrzeszonych. ZG zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne PZW do wdrożenia CBD do 30 września 2024 roku.

Prowadzone jest porządkowanie spraw majątkowych Związku. Zarząd Główny podejmuje uchwały o wyrażeniu zgody na odłączenie z ksiąg wieczystych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Polskiego Związku Wędkarskiego i przekazaniu Okręgom.

Została wprowadzenia w PZW procedura weryfikacji osób współpracujących z osobami małoletnimi oraz standardów ochrony małoletnich w Polskim Związku Wędkarskim.

ZG rozpoczął rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat możliwości utworzenia Straży Ochrony Wód Użytkownika Rybackiego, a także z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie zaimplementowania Karty Wędkarskiej i Legitymacji Członkowskiej PZW w aplikacji „mObywatel”. 

Prezes przedstawił informację z działalności Okręgu. M. in. zostały zlecone do wykonania operaty na obwody, których dzierżawa kończy się nam w grudniu 2024 roku. Prowadzone są spotkania i rozmowy z samorządami, lasami państwowymi oraz z wodami polskimi w sprawie obniżenia czynszów dzierżawnych lub błędnie naliczonych podatków. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnik i z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie zbiornika Wielopole, spotkanie z Nadleśnictwem Katowice w sprawie zb. Janina i Barbara i remontu mnicha na zbiorniku którego koszt wyniesie ok. 60-80 tys. Planujemy jeszcze spotkanie z Nadleśnictwem Świerklaniec i Wójtem w sprawie zb. Nakło Chechło; z Nadleśnictwem Brynek w sprawie zbiornika Siwcowy i Pniowiec k. 72 T.G Zamet.

Dyrektor biura ZO kol. H. Brylski omówił protokół z kontroli RZGW Kraków – obwodów ryb. rz. Wisła nr 1 i rz. Chechło nr 1; oraz przedstawił informację z wyników badań tołpyg ze zb. Rybnik.

Kol. Dariusz Gacek przedstawił informację z udziału w zawodach spinningowych organizowanych przez koło PZW nr 16 ArcelorMittal na zbiorniku Kuźnica Warężyńska z okazji jubileuszu koła oraz poruszył sprawę pilnego uregulowania ekwiwalentu „pracy na rzecz koła” na szczeblu Okręgu mając na uwadze wprowadzenie przez ZG opłat przez internet w ramach CB członków PZW. 

Mirosław Winiarski

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak